کلیک بر روی دکمه ارسال، به منزله تایید قوانین میو پیشی است.