خانه حمایت 

مجموعه میو پیشی با هدف حمایت از حیوانات و ارائه اطلاعات جهت آگاهی به صاحبان حیوانات و افزایش رفاه و آسایش آنها، بخش خانه حمایت من را ایجاد کرده است.

میو پیشی، کسانی را که عضو سایت هستند از اعضای خانه حمایت می داند.
این خانه حمایت در شکل های مختلف علاوه بر حمایت تمام جانبه از حیوانات، به یاری حامیان و دوستداران حیوانات بی پناه آمده است.
مجموعه میو پیشی به هیچ گروه و ارگانی وابسته نیست.
میو پیشی بر روی هدف خود که حمایت از حیوانات، رفع مشکلات و نیازهای این موجودات بی دفاع و بی پناه می باشد تمرکز کرده است.